• De Cleophax


Ontvang HTML?

Wie zijn er jarig:

13-12 Jan Driessen (Honingraat)

14-12 Levi de Jong (Wigwam)

15-12 Simon Wobben (Jonge Dolfijnen)

19-12 Wies Geuyen (Apenkooi)

23-12 Silke de Gier (Bijenkorf)

27-12 Dila Calinalti (Honingraat)

28-12 Sanna Klicic (Apenkooi)

30-12 Meryem Mackay (Jonge Dolfijnen)

30-12 Diana Pavlov (Smurfendorp)

31-12 Rayan Guermat (Holle Boom)

31-12 Yousef Alwan (Bijenkorf)

01-01 Jonas Pieters (Smurfendorp)

03-01 Amira Bali (Spinnenweb)

04-01 Lamiya Klicic (Spinnenweb)

06-01 Sjoerd van Deijl (Panda's)

Welk teamlid is er jarig:

19-12 Janneke Gerth – Kreikamp

31-12 Yvonne van Engelen

12-01 Diana Koot

31-01 Helma Zeeman

keurmerk

cleophas2010

Onze visie op onderwijs

De Jenaplanschool Cleophas is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders samen een open speel- leeromgeving creëren. Er wordt gewerkt aan een goede sfeer, het hebben van respect voor elkaar en het bieden van veiligheid aan de kinderen en werknemers.

De school biedt een uitdagende leeromgeving door onderwijs aan te bieden waarin kinderen ontdekkend en creatief bezig zijn en spelend kunnen leren. Dit onderwijs bevordert de zelfstandigheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. De stamgroep, waarin kinderen van verschillende leerjaren bij elkaar zitten, bevordert het sociale aspect en het leren van en met elkaar.foto183
Het kind staat centraal. Het bieden van onderwijs op maat en een goede leerlingenzorg geeft kinderen optimale ontplooiingskansen.

De locatie

De school staat op de grens van Overvecht en Tuindorp. Uitstekend bereikbaar met bus en trein. De school is verdeeld over twee gebouwen die van elkaar gescheiden zijn door de gymzaal. In het hoofdgebouw zitten de midden- en bovenbouw. De onderbouw is apart gehuisvest.

De basisschool

De Jenaplanschool Cleophas is een basisschool. Dat betekent dat de school bezocht wordt door kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar. In principe doorlopen de kinderen de school in 8 jaar. Naast de term "stamgroep" hanteren we op school ook de term "bouw". De verdeling is als volgt:
Onderbouw: groep 1 en 2
Middenbouw:groep 3, 4 en 5
Bovenbouw: groep 6, 7 en 8

De Jenaplanschool Cleophas is een middelgrote school. Het leerlingaantal bedroeg op 1 oktober 2013 jl. 251 leerlingen. Onze school is een kleurrijke school. Ons streven is een afspiegeling te zijn van de stad Utrecht. Op onze school zitten kinderen met diverse nationaliteiten.

De naam

De naam Cleophas komt uit de bijbel. In het verhaal Lucas 24.18 wordt verteld over Cleophas als een van de leerlingen van Jezus die na zijn verrijzenis op weg is naar Emmaus. Ook in het Grieks komt de naam Kleopas voor. Volgens sommigen is het een samentrekking van Kleopatros. De feestdag van Cleophas is op 25 september.

De directie

De directeur van de school is Frans van Noorden. Hij is belast met de dagelijkse leiding van de school.

Het bestuur

De Jenaplanschool Cleophas valt onder het bestuur van de Stichting Overvecht-Zuid voor het Katholiek Onderwijs. Van deze Stichting maken nog twee andere scholen deel uit, namelijk:

Joannes XXIII

De Beiaard.

De plaatsing van een kind op school

Binnen de groepen zijn afspraken gemaakt betreffende het aantal leerlingen in de groep. In de onderbouw streven we er naar de groepen niet groter dan 25 te laten worden. In midden- en bovenbouw is het maximum aantal kinderen 28. Met dit getal houden wij bij de aanname van kinderen steeds rekening.

Ouders die hun kinderen op onze school willen plaatsen kunnen (na het lezen van de schoolgids) contact opnemen met de directie. Er volgt dan een gesprek met de directeur over de werkwijze van onze school. Ook bestaat er de mogelijkheid van een rondleiding door de school. Als ouders beslissen hun kind op onze school te plaatsen dient het inschrijfformulier ingevuld te worden. Ouders ontvangen hierna een bericht of hun kind op onze school wordt toegelaten en dan is de inschrijving definitief. Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is. Ouders worden hier van te voren van op de hoogte gesteld. Bij tussentijdse aanname wordt altijd eerst contact met de vorige school opgenomen alvorens er wordt overgegaan tot een plaatsingsgesprek. De nieuwe kinderen worden getest om te kijken of er bepaalde leerproblemen en/of leerachterstanden zijn en op welk niveau zij kunnen instromen. In overleg kan worden besloten tot een observatieplaatsing van 2 à 3 dagen. Hierna volgt een gesprek met de ouders waarna een definitieve plaatsing mogelijk is. Het plaatsingsprotocol ligt op school ter inzage.

 

foto185