• De Cleophax


Ontvang HTML?

Wie zijn er jarig:

13-12 Jan Driessen (Honingraat)

14-12 Levi de Jong (Wigwam)

15-12 Simon Wobben (Jonge Dolfijnen)

19-12 Wies Geuyen (Apenkooi)

23-12 Silke de Gier (Bijenkorf)

27-12 Dila Calinalti (Honingraat)

28-12 Sanna Klicic (Apenkooi)

30-12 Diana Pavlov (Smurfendorp)

30-12 Meryem Mackay (Jonge Dolfijnen)

31-12 Rayan Guermat (Holle Boom)

31-12 Yousef Alwan (Bijenkorf)

01-01 Jonas Pieters (Smurfendorp)

03-01 Amira Bali (Spinnenweb)

04-01 Lamiya Klicic (Spinnenweb)

06-01 Sjoerd van Deijl (Panda's)

Welk teamlid is er jarig:

19-12 Janneke Gerth – Kreikamp

31-12 Yvonne van Engelen

12-01 Diana Koot

31-01 Helma Zeeman

keurmerk

“Wij geven leerlingen een stem op de Cleophasschool”

Voorwoord

Kwaliteitszorg is iets waar alle scholen in Nederland aandacht aan besteden. Ouders mogen periodiek hun mening geven, verbeterpunten uit de inspectierapporten krijgen aandacht.

Aan de leerlingen wordt ook iets gevraagd, omdat zij dagelijks op school zijn. Wat vinden zij? Zij kunnen vaak heel zinnige dingen noemen waar een team niet altijd direct aan denkt. Die dingen kunnen via de leerlingenraad naar voren komen.

Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. Maar we bereiken er in feite meer mee, namelijk Actief Burgerschap. Actief Burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in het algemene belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad laten we kinderen omgaan met dit principe en leren we ze om hiermee om te gaan. Door de leerlingenraad kunnen leerlingen samen op democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken.

Een leerlingenraad past uitstekend bij de Jenaplan-uitgangspunten: samenwerken en zelfstandigheid. Leerlingen worden hiermede zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de school.

 

Waarom een leerlingenraad?

Hierboven zijn al redenen omschreven die voldoende recht geven aan een leerlingenraad. De verdere meerwaarde van een leerlingenraad:

 1. zij is het miniparlement van de minisamenleving op school
 2. zij is het oefenterrein in democratie van de school
 3. zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie
 4. zij is het visitekaartje van de school
 5. zij is een “minivakbond” die de belangen van de leerlingen behartigt
 6. zij is een goed forum om problemen op school op te lossen

Korte opmerkingen:

ad. a) Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het welbevinden en het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen.

ad. b) De samenhang met Actief Burgerschap in de school komt in een leerlingenraad duidelijk naar voren. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale vaardigheden worden in de praktijk geoefend. Voorwaarde is weer dat er sprake is van een échte dialoog. Deze sociale vaardigheden passen naadloos bij de Jenaplan-visie van onze school.

ad. c) Een actieve leerlingenraad zal zich niet uitsluitend bezighouden met buitenschoolse activiteiten. De leerlingen moeten worden geprikkeld om ook hun mening te geven over de school als leergemeenschap.

ad. d) Een open schoolklimaat met een goede interne communicatie, ook richting leerlingen, is voor ouders en samenleving belangrijk en de school kan zich daarmee profileren. Voorwaarde is dat we de werkelijke interne invloed van de leerlingenraad in het oog houden.

ad. e) Door leerlingen te zien als meedenkende partners die hun eigen standpunten goed onderbouwen, moet de school er steeds voor zorgen, dat de leerlingenraad vooral ván de school is en niet tégen de school.

ad. f) Een echte leerlingenraad mag ook problemen en klachten van leerlingen inbrengen. Een leerlingenraad mag zich evenwel niet uitsluitend richten op klachten en problemen.

Hoe werkt de leerlingenraad op onze school?

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de middenbouw en de bovenbouw die hun stamgroep vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen en voorstellen. De voorzitter van de leerlingenraad bespreekt deze met het team. We kijken altijd of het praktisch uitvoerbaar is, zowel financieel als wat regelgeving betreft. Mochten er problemen zijn, dan wordt de leerlingenraad zelf geacht daar oplossingen voor aan te dragen. De leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen te maken. En natuurlijk voorstellen die draagvlak hebben, want dat is waar het in een democratisch stelsel om gaat.

 

Waar mag de leerlingenraad daadwerkelijk over (mee)beslissen?

Beleidsmatige zaken blijven voorbehouden aan het team, bestuur en MR. De leerlingenraad mag voorstellen doen voor en beslissen over praktische zaken. Maar ideeën of opmerkingen over onderwijsinhoudelijke zaken zijn natuurlijk ook welkom.

Opzet en organisatie van een leerlingenraad, het “Reglement”

Samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen.

De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de stamgroepen van de middenbouw en de bovenbouw. Van belang is dat alle stamgroepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Per stamgroep neemt vanuit de middenbouw 1 leerling en vanuit de bovenbouw 2 leerlingen deel aan de leerlingenraad.

 

Lidmaatschap

Binnen iedere stamgroep kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn, worden er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven twee jaar lid. De leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar, hebben voorrang op de leerlingen die al een termijn zitting hebben gehad.

 

Criteria kandidaten

 • iemand die namens de groep spreekt
 • iemand die durft te spreken
 • iemand die met iedereen in de groep kan spreken
 • iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten
 • iemand die betrouwbaar is

Verkiezingen

Ieder jaar worden de verkiezingen in de eerste schoolmaand georganiseerd. Elke leerling stemt op een andere leerling van zijn of haar groep. Deze leerling wordt aangekruist op het stembiljet en in de stembus gedaan. De leerkracht telt de stemmen, in het bijzijn van de leerlingen en maakt de uitslag bekend. De stemming gebeurt geheim.

 

Voorzitter

 • De leerlingenraad heeft een ouder als voorzitter. De voorzitter wordt voor 2 jaar aangesteld door de leerlingenraad d.m.v. een sollicitatie procedure.

Criteria:

 • De voorzitter van de leerlingenraad is verantwoordelijk voor het functioneren van leerlingenraad en haar leden.
 • De voorzitter moet de kwaliteiten bezitten om het groepsproces binnen de leerlingenraad te kunnen leiden.
 • De voorzitter is in staat goed zicht te hebben op de kwaliteiten van de leerlingen.
 • De voorzitter heeft een stimulerende invloed op de leerlingenraad en in de relatie met anderen, hij/zij zorgt ervoor dat de leerlingenraad als een team functioneert.
 • De voorzitter heeft een specifieke verantwoordelijkheid om de gemaakte afspraken te monitoren onder de leerlingen van de leerlingenraad.
 • De voorzitter zorgt voor een correcte afhandeling van de gemaakte afspraken.

 

De verdeling van de zetels.

Bij de verdeling van de zetels zorgt de groepsleerkracht ervoor, dat uit elke groep een afgevaardigde in de raad komt, zodat we 7 afgevaardigden hebben.

De secretaris wordt gekozen door de leerlingenraad (voorstel: een leerling uit de bovenbouw). Een penningmeester hoeft niet te worden gekozen, omdat de leerlingenraad geen eigen budget heeft. De leerlingen van de leerlingenraad worden vóór het eerste overleg door de directeur van de school uitvoerig geïnstrueerd over hun taken en verantwoordelijkheden. Zij ontvangen een uittreksel van dit document en een kopie van de bijlagen bij dit document. De directeur woont op uitnodiging ook de vergadering bij.

 

Wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?

De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De leerlingenraad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. Dat houdt in dat er twee bronnen zijn voor agendapunten:

 • de leerlingen willen iets organiseren, klachten bespreekbaar maken enz.
 • de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen in school.

De leerlingenraad moet ook zélf actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

 • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
 • een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee organiseren
 • de sfeer op school bespreken en verbeteren
 • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
 • praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik
 • initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten

De leerlingenraad wordt gevraagd geen individuele personen als onderwerp van gesprek te nemen.

 

Vergaderingen van de leerlingenraad.

De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De school stelt daarvoor een ruimte beschikbaar. De leerlingenraad kan voor haar werkzaamheden gebruik maken van de telefoon, een computer en de kopieerapparatuur van de school. De leerlingenraad bepaalt zelf de frequentie van haar bijeenkomsten. Een korte agenda wordt door de voorzitter en de secretaris gemaakt. De secretaris zorgt voor een kort verslag na de vergadering.

De leerlingenraad kan bij problemen altijd de hulp vragen van de directeur (of een van de leerkrachten) om aanwijzingen te geven. Bij interne conflicten moet de voorzitter een (vertrouwens-) vertegenwoordiger vanuit de school inschakelen om tot een oplossing te komen. De vergaderdata worden bij aanvang van het schooljaar vastgelegd.

De leerlingenraad kan ook een overleg samen met het team aanvragen. Dit is na schooltijd voor de reguliere teamvergadering. Dit wordt geleid door de directeur van de school. De voorzitter van de leerlingenraad zorgt voor de inbreng van agendapunten vanuit de leerlingenraad. Ook zorgt hij voor een kort verslag van dit overleg na afloop en voor de verspreiding aan de kinderen.

 

Per bijeenkomst worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1

Inventarisatie van agendapunten in de groep en punten doorgeven aan de secretaris van de leerlingenraad.

Wie: leerlingen

 

Stap 2

Opstellen en verspreiden agenda.

Wie: voorzitter van de leerlingenraad

Hoe: met standaardagenda (zie hieronder)

 

Stap 3

Notuleren bijeenkomst: Er worden kindernotulen (standaard notulen en actielijst; zie bijlage) gemaakt uitgewerkt (hoe noteer je wat er in een vergadering wordt besproken?) De notulen worden 1 week na de vergadering verspreid onder de leerlingenraad- leerlingen, de MR, de OR en directie.

Wie: leerling groep 8.

 

Stap 4

Direct na de bijeenkomst vertellen in de klas waar de bijeenkomst over ging.

Wie: leerlingen

Hoe: aan de hand van steekwoorden die de leerlingen zelf opgeschreven hebben in de bijeenkomst.

 

Stap 5

Informeren andere leerlingen en ouders door plaatsing van de notulen op website en een stukje schrijven voor de Cleophax.

Wie:

* De leerling die notulen maakt geeft de notulen aan de directeur voor plaatsing op de website

* Een leerling uit groep 7/8 maakt een stukje voor de Cleophax en geeft dit aan de directeur.

 

Stap 6

Afhandeling van ingebrachte punten.

De actiepunten die komen uit de leerlingenraad worden in samenspraak met de directeur verder besproken (bijv. team, overblijfcommissie)

Wie: De voorzitter neemt het initiatief om deze punten verder te bespreken. Bij de eerstvolgende vergadering wordt de actiepuntenlijst doorgenomen en worden de punten afgevoerd of blijven staan (besluitenlijst voor 1 jaar).


Opzet agenda leerlingenraad (datum)

1. Opening

2. Mededelingen (Ingekomen stukken)

3. Notulen vorige vergadering (datum)

4. Actiepuntenlijst nalopen

5. Besluitenlijst aanvullen

6. Punten van de leden van de leerlingenraad

7. Punten uit de groepen

8. Stukje voor de Cleophax

9. Rondvraag

10. Nieuwe vergaderdatum

11.Sluiting


Taken en bevoegdheden van de leerlingenraad.

 1. De leerlingenraad heeft een organisatorische en adviserende taak. De leerlingenraad brengt de andere leerlingen (liefst schriftelijk) op de hoogte van haar activiteiten.
 2. De leerlingenraad mag bij de school informatie inwinnen over de zaken die met de school te maken hebben.
 3. De leerlingenraad kan (ook op eigen initiatief) advies uitbrengen aan de school over zaken die specifiek voor de leerlingen van belang zijn.
 4. De leerlingenraad kan initiatieven nemen voor de organisatie van activiteiten – na goedkeuring van de school.
 5. Een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.

Wat doet de school met de uitkomsten van het overleg van de leerlingenraad?

Na elke bijeenkomst van leerlingenraad wordt een kort verslag gemaakt, waarin de besproken punten, voorstellen, afspraken e.d. staan; dat wordt verspreid onder de leerlingen van de stamgroepen van de midden- en bovenbouw en alle teamleden. Dit verslag wordt ook op de website van de school geplaatst.

De directeur bespreekt het overleg (verslag) tijdens het teamoverleg, waarna de teamleden eventuele besluiten nemen. Deze besluiten worden (met argumenten omkleed) door het genoemde teamlid binnen een week na het teamoverleg (schriftelijk / op verzoek met mondelinge toelichting) aan de leerlingenraad meegedeeld.

Op verzoek van de leerlingenraad of de school kan de voorzitter van de leerlingenraad (eventueel met een ander lid) worden uitgenodigd voor het teamoverleg. De vertegenwoordiger(s) van de leerlingenraad is (zijn) dan aanwezig bij de behandeling van het eerste agendapunt en vertrekt (vertrekken) daarna. In verband hiermee wordt de leerlingenraad aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de data van het teamoverleg.

Resultaten en continueren van de leerlingenraad.

Aan het einde van het schooljaar worden de leerlingenraadsvergaderingen geëvalueerd door de leerlingenraad, de voorzitter en de directeur. In de middenbouw en bovenbouw wordt een enquête gehouden over het doel en de resultaten van de leerlingenraad. De uitkomst van deze enquête wordt meegenomen in de eindevaluatie. Tijdens een teamvergadering worden de resultaten geëvalueerd met de leerkrachten. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan in de opzet en uitvoering van de leerlingenraad.

2016Leerlingenraad

 

2016Amira

Amira

2016Berfin

Berfin

2016Beydan

Beydan

2016Bram

Bram

2016Enzo

Enzo

2016Ester

Ester

2016Hugo

Hugo

2016Julian

Julian

2016Lotte

Lotte

2016Sara

Sara

2016Nino

Nino

 

 

Bestand om te downloaden